ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

W celu wpisania na listę zawodników IPSC Polska uprawionych jedynie do startów w zawodach Action Air:

-nie jest wymagany egzamin kompetencyjny

-wymagane jest posiadanie licencji zawodniczej PZSS co najmniej uprawniającej do współzawodnictwa sportowego z urządzeń pneumatycznych

-opłacenie składki

Zgodnie z już wcześniejszymi informacjami zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach świata w pistolecie IPSC w Tajlandii otrzymają wsparcie.

1.Zawodnicy którzy zajeli 1 miejsce w rankingach z 2019 lub 2020roku lub byli mistrzami Polski w latach 2019-2021 otrzymają zwrot wpisowego na mistrzostwa świata.

2.Nasi najlepsi Juniorzy:

-Piotr Sienkiewicz

-Adrian Samson

-Dawid Chojnowski

-Sebastian Kaczmarczyk

-Adam Sieczka

będą mieli pokryte wpisowe na mistrzostwa świata oraz będą mieli pokryte(w ramach rozliczenia delegacji po zawodach) koszty podróży i zakwaterowania do kwoty 3000pln na zawodnika.

 

Rafał Pojda

Dyrektor regionalny IPSC Polska

Chcąc wesprzeć aktywność najmłodszych zawodników w zawodach najwyższej rangi wprowadzone zostaje dofinansowanie do wpisowego dla Juniorów debiutujących w danym sezonie. 

Juniorzy którzy w tym roku po raz pierwszy startują w zawodach rangi Mistrzostw Polski IPSC lub Pucharu Polski(rankingowych) IPSC otrzymają 50% dofinansowania do wpisowego na te zawody.

 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

W związku z poświęceniem wielu dni pracy w celu reprezentowania i promowania IPSC Polska na targach Euro Target Show w Poznaniu:

Tomasz Byra

Mateusz Ciechecki

Rafał Tomanek

Szymon Jarosiewicz

Piotr Michałek

zostają zwolnieni ze składek na IPSC Polska w sezonie 2022.

 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 1/2022

W Regionie IPSC Polska dopuszcza się stosowanie innych niż WinMSS i ESS aplikacji do zbierania i obliczania wyników zawodów, na następujących warunkach:

1.Na wszystkich zawodach rangi LVL3, oraz na zawodach LVL2 włączonych do rankingu rocznego/Pucharu Polski, dopuszcza się używanie aplikacji Practiscore lub innych zaakceptowanych przez Dyrektora Regionalnego do zbierania wyników zawodników, jednak weryfikacja oraz wyniki końcowe muszą zostać wygenerowane w aplikacji WinMSS lub ESS.

2.Na zawodach LVL1 oraz zawodach LVL2 poza oficjalnym rankingiem lub Pucharem Polski IPSC dopuszcza się używanie aplikacji Practiscore lub innych zaakceptowanych przez Dyrektora Regionalnego do zbierania wyników zawodników oraz do wygenerowania weryfikacji i wyników końcowych zawodów.

3.W przypadku innych aplikacji niż WinMSS, ESS lub Practiscore wymagana jest wcześniejsza akceptacja danej aplikacji przez Dyrektora Regionalnego.

 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 8/2021

W związku z olbrzymią ilością pracy wykonywanej na rzecz NROI w tym obsługi/koordynacji egzaminów na RO oraz pomocy w sankcjonowaniu większości zawodów LVL3 w Polsce zwalniam sędziów NROI: Marka Krauze oraz Krzysztofa Kolowce ze składki członkowskiej do regionu IPSC Polska w sezonie 2022.

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 7/2021

Sędziowie NROI którzy sędziowali na co najmniej 4 zawodach*, wchodzących w skład rankingu lub innych zawodach lvl2 i 3 w kalendarzu PZSS 2021r. są zwolnieni ze składki dla IPSC Polska w sezonie 2022.

*zawody Pistolet + PCC odbywające się w tym samym miejscu i czasie są traktowane jako jedne zawody. 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 6/2021

Z uwagi na fakt iż PCC jest oddzielną dyscypliną IPSC, nie zaś dywizją sprzętową konkurencji pistoletowej, informuję o następujących wytycznych dotyczących rozgrywania zawodów IPSC L3 i wyższych w konkurencjach pistolet i PCC w tych samych datach i na tych samych torach.
1. W przypadku zawodów jednodniowych L3, gdzie tory są identyczne dla obydwu dyscyplin, tylko jedne zawody mogą być uznane przez region oraz IPSC - organizator musi wybrać, które zawody mają zostać sankcjonowane.
2. W przypadku zawodów jednodniowych gdzie tory są różne dla obydwu dyscyplin, organizator zgłasza i sankcjonuje dwa oddzielne mecze L3 - PCC i pistolet. O ile organizacja zawodów na to pozwala, zawodnicy mogą wziąć udział w obydwu zawodach.
3. W przypadku zawodów dwudniowych, wykorzystujących te same tory, każde z zawodów są zgłoszone i sankcjonowane indywidualnie. Zgodnie z interpretacją IROA z uwagi na przepis 6.2.4, zawodnicy, po uprzedniej zgodzie MD mogą wziąć udział w obydwu zawodach, jednakże drugie strzelają "poza konkurencją" (PK).
4. W przypadku zawodów Pistolet+PCC zawodnicy nie mogą strzelać w mieszanych składach. MD musi zapewnić taką organizację składów, aby zawodnicy biorący udział w zawodach pistoletowych i PCC strzelali w oddzielnych składach pod rygorem obniżenia rangi zawodów.
Uchyla się decyzję DR 1/2019 z dnia 11.01.2019 roku.

 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 5/2021

W związku z pojawiającym się ryzykiem wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych a w konsekwencji odwołania niektórych zawodów decyzja 4/2021 z dnia 09.02.2021 ulega zmianie i termin płatności sancioning fee za zawody poziomu 3 zostaje przesunięty na dzień poprzedzający dane zawody.

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 4/2021 z dnia 09.02.2021 w sprawie opłat za sankcjonowanie zawodów poziomu 3

Zobowiązuję wszystkich organizatorów zawodów level III w 2021 roku do zapłaty równowartości 150 Euro za każde zawody level III w terminie do dnia 28 lutego 2021r lub jeśli zawody zostały zgłoszone po 09.02.2021 w ciągu miesiąca, pod rygorem obniżenia poziomu zawodów. Kurs Euro proszę przyjąć średni kurs NBP na dzień zapłaty.

Opłata ta nie jest opłatą na rzecz Regionu IPSC Polska lecz jest zbierana przez dyrektora regionalnego w imieniu centrali IPSC. W 2022 roku, środki zostaną przekazane centrali IPSC.

 

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Rafał Pojda

Decyzja 3/2021 z dnia 20.01.2021

Anulowana zostaje decyzja 2/2020 z dnia 2 marca 2020.

Zasady wpisu na listę zawodników regionu dla osób których nie było na liście regionu w latach poprzednich:

-każdy zawodnik który był kiedyś na liście zawodników regionu IPSC Polska lecz nie było go na niej przez trzy poprzednie lata
-każda osoba która nie była nigdy na liście regionu a jej egzamin kompetencyjny odbył się dawniej niż w trzech poprzednich latach
w celu wpisania na listę zawodników regionu zobowiązani są: ponownie zdać egzamin kompetencyjny lub dostarczyć komunikaty z co najmniej 3 zawodów IPSC poziomu 1, w których wzieli udział bez dyskwalifikacji, w ostatnich dwóch latach. 

Wymogi dla inny osób chcących wpisać się na listę zawodników regionu pozostają bez zmian.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia i zaczyna obowiązywać dla zapisów na rok 2021.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Rafał Pojda

Decyzja 2/2021 z dnia 05.01.2021

W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie wszystkim strzelcom przechodzącym procedurę egzaminu kompetencyjnego jak najrzetelniejszej oceny, po konsultacji z Przewodniczącym NROI Polska, ustalam że:

Warunkiem wpisania na listę osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:

- Egzaminator musi zadeklarować chęć wpisania na listę egzaminatorów;

- Egzaminator w chwili złożenia swojej deklaracji musi być wpisany na listę sędziów NROI Polska i zawodników Regionu IPSC Polska;

- Egzaminator musi być wpisany na listę zawodników Regionu przynajmniej przez trzy ostatnie lata poprzedzające złożenie wniosku o dopisanie do listy egzaminatorów;

- Egzaminator pełnił funkcję sędziowską na przynajmniej jednych zawodach IPSC w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym;

Warunki pozostania na liście egzaminatorów w danym roku:

- Egzaminator musi być wpisany na listę zawodników Regionu IPSC Polska;

- Egzaminator musi być wpisany na listę sędziów NROI Polska;

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia. Decyzja 1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 przestaje obowiązywać.

Weryfikacją Egzaminatorów zajmować się będzie dyrektor regionalny, pierwsza weryfikacja listy egzaminatorów wg nowych zasad odbędzie się po aktualizacji listy sędziów NROI na rok 2021.

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

 

Decyzja 1/2021 z dnia 01.01.2021

01.01.2021 Dariusz Mierzejewskie został ponownie powołany na funkcję przewodniczącego NROI na lata 2021 - 2024.

Powołanie Przewodniczącego NROI 

Akceptacja powołania przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS

 Decyzja 2/2020 z dnia 2 marca 2020

Mając na uwadze dobro Regionu i bezpieczeństwo zawodników nakładam obowiązkowy egzamin kompetencyjny dla wszystkich osób, których nie było na liście regionu przez trzy kolejne lata.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław GENO Sioda

Decyzja 1/2020 z dnia 2 marca 2020

Zobowiązuję wszystkich organizatorów zawodów level III w sezonie 2020 do zapłaty równowartości 150 Euro za każde zawody level III w terminie do dnia 28 lutego 2020r, pod rygorem obniżenia levelu zawodów. Kurs Euro proszę przyjąć średni kurs NBP na dzień zapłaty.

Wiesław GENO Sioda

Decyzja nr 2/2019
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 27 kwietnia 2019 roku

W podziękowaniu za pracę włożoną w tłumaczenia przepisów IPSC na język Polski, na wniosek Przewodniczącego NROI Polska, informuję że Kolega Wojciech Rabiega z KSB Paczółtowice jest zwolniony z opłaty składki na rok 2019.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Łukasz Borkowski
DR IPSC Polska

Decyzja nr 1/2019
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 11 stycznia 2019 roku

Mając na uwadze dobro Regionu oraz troskę o rozwój nowej konkurencji IPSC jaką jest PCC informuje:

Na wszystkich zawodach pistoletowych organizowanych w roku 2019 w Polsce gdzie będzie przez organizatora przewidziana możliwość startu także w konkurencji PCC, będzie możliwe strzelanie dwóch klas – pierwszej w konkurencji pistolet (w dowolnie wybranej klasie) oraz jako drugi start w konkurencji PCC i oba takie występy zawodnika będą uwzględnione w wynikach końcowych zawodów.

Decyzja nie ma zastosowania do zawodów podczas których organizator zorganizował w tym samych czasie zawody w klasie pistolet i odrębne w konkurencji PCC.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Łukasz Borkowski
DR IPSC Polska

Decyzja nr 2/2018
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 12 grudnia 2018 roku

W porozumieniu z Przewodniczącym Komisji PZSS ds. Konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF, informuję że składka roczna dla:

– zawodnika będącego wcześniej na liście Regionu, który dokona opłaty składki do 31.01.2018 – wynosić będzie 150 zł (podwyżka o 50 zł),

– zawodnika będącego wcześniej na liście Regionu, który dokona opłaty składki w dniu 01.02.2018 lub później – wynosić będzie 200 zł (podwyżka o 50 zł).

Pozostałe wysokości składek pozostają na niezmienionym poziomie.

Liczę, że rozwiązanie takie pozwoli na zwiększenie wsparcia naszych reprezentantów na mistrzostwach Europy i świata a także na pokrycie zwiększających kosztów działań Regionu w 2019 roku.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Łukasz Borkowski
DR IPSC Polska

Decyzja nr 2/2018
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 2 stycznia 2018 roku

Działając w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji PZSS do spraw konkurencji nie objętych Przepisami ISSF na prośbę Przewodniczącego NROI Polska podjąłem decyzję o nałożeniu sankcji dyscyplinarnej na kolegę:

Lechosława Buszkiewicza z Klubu TARCZA Szamotuły,

w postaci usunięcia jego wyników osiągniętych na zawodach pistoletowych w zeszłym roku kalendarzowym. Sankcja ta jest spowodowana jego niewłaściwym zachowaniem w stosunku do sędziego na torze na zawodach Polsih Open 2017. Mam nadzieję, że decyzja ta będzie jasnym komunikatem na przyszłość studzącym, niekiedy zbyt gorące, strzeleckie głowy.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Decyzja nr 1/2018
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 26 grudnia 2017 roku

Licząc na znaczące zwiększenie ściągalności składki członkowskiej w pierwszym terminie czyli do końca stycznia bieżącego roku, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji PZSS ds. Konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF, informuję że składka roczna dla:

– zawodnika będący wcześniej na liście Regionu, który dokona opłaty składki po 31.01.2018 – wynosić będzie 150 zł (podwyżka o 30 zł).

Pozostałe wysokości składek pozostają na niezmienionym poziomie.

Liczę, że rozwiązanie takie pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie wszystkich niezbędnych wydatków i stabilne planowanie ich w 2018 roku.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Decyzja nr 1/2017
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 2 stycznia 2017 roku

Kierując się chęcią wyrażenia wdzięczności za wieloletnią pomoc okazaną organizatorom zawodów IPSC w Polsce, po uzyskaniu w listopadzie 2016 roku akceptacji Przewodniczącego Komisji PZSS Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego, postanowiłem że Kolega Mikołaj Ciaś z klubu Legia Warszawa nie musi opłacać składki na poczet Regionu IPSC Polska w 2017 roku.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Decyzja nr 2/2016

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 31 stycznia 2016 roku

 

W związku z uwagami i komentarzami na temat postawionych w Decyzji nr 1/2016 warunkami stawianymi osobom uprawnionym do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych informuję, że wymóg spełnienia warunku numer 5 – zawieszam do odwołania.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.